EMAIL email

Falconidae
隼科
zhǔn kē

隼科
sǔn kē

ハヤブサ科
hayabusa ka

매과
mae-gwa

Họ Cắt

[ CONTENT FOLLOWS NAVIGATION / SITE SEARCH ]
Inter-Country
Falconidae: MN
Falconidae: JP
Falconidae: CN
■ Falconidae: TW
Falconidae: VN
Falconidae: TH
Falconidae: MY-SG
Share

General

Information is from dictionaries and other sources. Comments and corrections welcome. Hover over Green Lettering Green lettering at this site hides a tool tip with glosses, further explanations, etc. Hover cursor to reveal. to see additional information.

The Chinese term for 'falcon' is zhǔn or sǔn. An old word for 'falcon' is .

Species names

› ABOUT THIS TABLE‹
FALCONINAE
SCIENTIFIC & ENGLISH
CHINESE
JAPANESE
OTHER
FALCONINI
Falco
Latin
English
Chinese (Taiwan)
Chinese (Mainland)
Other Ch
Japanese
Other J
Korean
Vietnamese
Falco tinnunculus
link to photolink to photo
Common kestrel
Eurasian kestrel
Kestrel
紅隼
(红隼)
hóng zhǔn
'red falcon'
(紅隼)
红隼
hóng sǔn
'red falcon'
茶隼
(茶隼)
chá sǔn
'tea falcon'
紅鷹
(红鹰)
hóng yīng
'red hawk'
黄燕
(黄燕)
huáng yàn
'yellow swallow'
紅鷂子
(红鹞子)
hóng yàozi
'red sparrowhawk'
チョウゲンボウ
(長元坊)
chōgenbō
'kestrel'
マグソダカ
(真糞鷹)
ma-guso-daka
'true dung hawk'
황조롱이
hwang-jorongi
'yellow sparrowhawk'
Chim Cắt lưng hung
'reddish-backed falcon (bird)' (12, 13, 34)
Falco amurensis
link to photo
Amur falcon
Eastern red-footed falcon
Manchurian red-footed falcon
Red-legged falcon
紅腳隼
(红脚隼)
hóng-jiǎo zhǔn
'red-footed falcon'
(紅腳隼)
红脚隼
hóng-jiǎo sǔn
'red-footed falcon' (1, 2, 4, 5)
(阿穆爾隼)
阿穆尔隼
āmū'ěr sǔn
'Amur falcon' (3)
›Taxonomy‹
黑花鷂
(黑花鹞)
hēi huā yào
'black flowery sparrowhawk'
螞蚱鷹
(蚂蚱鹰)
màzha-yīng
'locust (dial.) hawk' (also F. subbuteo)
青鷹
(青鹰)
qīng yīng
'green/blue hawk'
青燕子
(青燕子)
qīng yànzi
'green/blue swallow'
白指甲鷂
(白指甲鹞)
bái zhǐjia yào
'white nail sparrowhawk'
紅腿鴪隼
(红腿鴪隼)
hóng-tuǐ yù-zhǔn
'red-legged falcon'
アカアシチョウゲンボウ
(赤足長元坊)
aka-ashi chōgenbō
'red-legged kestrel'
  비둘기조롱이
bidulgi-jorongi
'pigeon sparrowhawk'
Chim Cắt Amur
'Amur falcon (bird)' (13)
Chim Cắt Amua
'Amur falcon (bird)' (34)
Falco columbarius
link to photolink to photo
Merlin 灰背隼
(灰背隼)
huī-bèi zhǔn
'grey-backed falcon'
(灰背隼)
灰背隼
huī-bèi sǔn
'grey-backed falcon'
  コチョウゲンボウ
(小長元坊)
ko chōgenbō
'small kestrel'
  쇠황조롱이
soe-hwang-jorongi
'small yellow sparrowhawk'
Chim Cắt lưng xám
'grey-backed falcon (bird)' (12, 13, 34)
Falco subbuteo
link to photolink to photo
Eurasian hobby
Northern hobby
Hobby
燕隼
(燕隼)
yàn-zhǔn
'swallow falcon'
(燕隼)
燕隼
yàn-sǔn
'swallow falcon'
土鶻
(土鹘)
tǔ-hú
'dirt falcon' (old name)
兒隼
(儿隼)
ér-sǔn
'child falcon'
青條子
(青条子)
qīng-tiáozi
'green/blue stripe'
蟲鷂
(虫鹞)
chóng yào
'insect sparrowhawk'
螞蚱鷹
(蚂蚱鹰)
màzha-yīng
'locust (dial.) hawk'
チゴハヤブサ
(稚児隼)
chigo hayabusa
'child falcon'
  새홀리기
saeholligi
'hobby' (sae = 'bird')
Chim Cắt Trung Quốc
'Chinese falcon (bird)' (12, 13, 34)
Falco peregrinus
link to photolink to photo
Peregrine falcon 遊隼
(游隼)
yóu zhǔn
'roaming falcon'
Former alternative name:

()
zhǔn
'falcon'
(遊隼)
游隼
yóu-sǔn
'roaming falcon'

()

'falcon' (old)
鴨虎
(鸭鹘)
yā-hǔ
'duck tiger' (old)
鴨鶻
(鸭鹘)
yā-hú
'duck falcon'
花梨鷹
(花梨鹰)
huā-lí yīng
'flowery pear hawk'
黑背花梨鴨
(黑背花梨鸭)
hēi-bèi huā-lí yā
'black-backed flowery pear duck'
ハヤブサ
()
hayabusa
'falcon'
 
mae
'hawk'
Chim Cắt lớn
'large falcon (bird)' (12, 13, 34)

中国鸟类种和亚种分类名录大全(修订版) 郑作新 著 科学出版社 北京 2000年
A Complete Checklist of Species and Subspecies of the Chinese Birds (Revised Edition) by Cheng Tso-Hsin, Science Press, Beijing 2000

中国鸟类分类与分布名录 主编:郑光美 科学出版社 北京 2005年
A Checklist on the Classification and Distribution of the Birds of China Chief editor: Zheng Guangmei, Science Press, Beijing 2005

中国鸟类野外手册(中文版)约翰・马敬能、卡伦・菲利普斯,合作者:荷芬奇,翻译:卢和芬 湖南教育出版社 长沙 2000年
A Field Guide to the Birds of China (Chinese translation) by John MacKinnon, Karen Phillipps, in collaboration with He Fen-qi, translated by Lu Hefen, Hunan Jiaoyu Chubanshe (Hunan Educational Press) Changsha 2000

世界鸟类分类与分布名录 主编:郑光美 科学出版社 北京 2002年
A Checklist on the Classification and Distribution of the Birds of the World Chief editor: Zheng Guangmei, Science Press, Beijing 2002

世界鸟类名称(拉丁文、汉文、英文对照)第二版 郑作新等 科学出版社 北京 2002年
Birds of the World (Latin, Chinese and English Names) 2nd ed. by Cheng Tso-Hsin et al, Science Press, Beijing 2002

中国鸟类分布名录 第二版 郑作新 科学出版社 北京 1976年
(Checklist of the Classification of Birds of China 2nd edition by Cheng Tso-Hsin, Science Press, Beijing 1976)

香港及華南鳥類(第六版)(翻譯成中文及重新修訂) 尹璉、費嘉倫、林超英 香港性徵特區政府新聞處政府印務局 1994年
Birds of Hong Kong and South China (6th edition, translated into Chinese and newly revised) by Clive Viney, Karen Phillipps, Lin Chaoying, Hong Kong Govt. Press 1994

Danh Lục Chim Việt Nam (In lần thứ hai) (Checklist of the Birds of Vietnam) Võ Quý, Nguyễn Cử, Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội 1999

Chim Việt Nam Nguyễn Cử, Lê Trọng Trải, Karen Phillipps; Nhà Xuất Bản Lao Động - Xã Hội, 2000

Danh Lục Các Loài Chim ở Việt Nam (Latinh, Việt, Pháp, Hán) Trần Văn Chánh 2008-2009