Danh Lục Chim Việt Nam

Danh Lục Chim Việt Nam
Checklist of the Birds of Vietnam

Võ Quý and Nguyễn Cử

Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp

Hà Nội 1999 (Hanoi)