EMAIL email

Ardeidae
鷺科
lù kē

鹭科
lù kē

サギ科
sagi ka

왜가리과
waegari-gwa

Họ Diệc

[ CONTENT FOLLOWS NAVIGATION / SITE SEARCH ]
Inter-Country
Ardeidae: MN
Ardeidae: JP
Ardeidae: CN
■ Ardeidae: TW
Ardeidae: VN
Ardeidae: TH
Ardeidae: MY-SG
Share

General

Information is from dictionaries and other sources. Comments and corrections welcome. Hover over Green Lettering Green lettering at this site hides a tool tip with glosses, further explanations, etc. Hover cursor to reveal. to see additional information.

Herons and bitterns are broadly called in Chinese. The character is made up of the phonetic (meaning 'road') on top, and the character niǎo or 'bird' underneath.

Herons are also traditionally known as 鷺鷥 lùsī (more narrowly applied to the egrets) or 鸕鶿 lùcí.

On the Mainland, ornithologists give the bitterns and smaller herons the more specialised name of yan yán, a practice that is not followed in Taiwan. (Note: yan is a non-standard simplification of yan, pronounced jián, that is not found in computer character sets.)

The Taiwanese 'Far East English-Chinese Dictionary' (1994) gives the term 五位鷺 wǔ-wèi-lù as the Chinese equivalent for Night Heron, clearly under the influence of Japanese 五位 (ゴイ goi).

Species names

› ABOUT THIS TABLE‹
SCIENTIFIC & ENGLISH
CHINESE
JAPANESE
OTHER
Botaurus
Latin
English
Chinese (Taiwan)
Chinese (Mainland)
Other Ch
Japanese
Other J
Korean
Vietnamese
Botaurus stellaris
link to photolink to photo
Eurasian bittern
Great bittern
Bittern
Common bittern
大麻鷺
(大麻鹭)
dà má-lù
'large flax-heron'
(大麻鳽)
大麻
dà má-yán
'large flax bittern'
蒲雞
(蒲鸡)
pú jī
'sedge fowl/chicken' (FS)
大水駱駝
(大水骆驼)
dà shuǐ luòtuo
'large water camel' (FS)
サンカノゴイ
(三家五位)
sanka no goi
'mountain-house bittern'
  알락해오라기
allak-haeoragi
'speckled bittern'
Chim Vạc rạ
'stubble vạc bird' (onomat.) (12, 13)
Ixobrychus
Latin
English
Chinese (Taiwan)
Chinese (Mainland)
Other Ch
Japanese
Other J
Korean
Vietnamese
Ixobrychus sinensis
link to photo
Yellow bittern
Chinese little bittern
黃小鷺
(黄小鹭)
huáng xiǎo-lù
'yellow small heron'
(黄斑葦鳽)
黄斑苇
huáng-bān wěi-yán
'yellow-striped reed bittern' (2, 4)
(黄葦鳽)
黄苇
huáng wěi-yán
'yellow reed bittern' (1, 3, 5)
水駱駝
(水骆驼)
shuǐ luòtuo
'water camel'
葦漂
(苇漂)
wěi-piāo
'reed floater'
小老等
(小老等)
xiǎo lǎo-děng
'small always-wait' (FS)
ヨシゴイ
(葦五位)
yoshi goi
'reed bittern'
  덤불해오라기
deombul-haeoragi
'thicket bittern'
Chim Cò lửa lùn
'dwarf fire stork (bird)' (12, 34)
Ixobrychus eurhythmus
link to photo
Shrenck's bittern
Schrenck's little bittern
秋小鷺
(秋小鹭)
qiū xiǎo-lù
'autumn small heron'
(紫背葦鳽)
紫背苇
zǐ-bèi wěi-yán
'purple back reed bittern'
  オオヨシゴイ
(大葦五位)
ō yoshi goi
'large reed bittern'
  큰덤불해오라기
keun-deombul-haeoragi
'large thicket bittern'
Chim Cò nâu
'brown stork (bird)' (12, 34)
Ixobrychus cinnamomeus
link to photolink to photo
Cinnamon bittern
Chestnut bittern
栗小鷺
(栗小鹭)
lì xiǎo-lù
'chestnut small heron'
(栗葦鳽)
栗苇
lì wěi-yán
'chestnut reed bittern'
獨春鳥
(独春鸟)
dú-chūn-niǎo
'solitary spring bird' (FS)
黃鶴
(黄鹤)
huáng-hè
'yellow crane'
小水駱駝
(小水骆驼)
xiǎo shuǐ luòtuo
'small water camel' (FS)
葭鳽
()
jiā yán
'reed bittern' (FS)
リュウキュウヨシゴイ
(琉球葦五位)
ryūkyū yoshi goi
'Ryukyu reed bittern'
  열대붉은해오라기
yeoldae-bulgeun-haeoragi
'tropical red bittern'
Chim Cò lửa
'fire stork (bird)' (12, 34)
Ixobrychus flavicollis
Dupetor flavicollis
link to photo
Black bittern
Yellow-necked bittern
黃頸黑鷺
(黄颈黑鹭)
huáng-jǐng hēi-lù
'yellow-necked black heron'
(黑葦鳽)
黑苇
hēi wěi-yán
'black reed bittern' (1, 2, 4, 5)
(黑鳽)

hēi yán
'black bittern' (3. alt in 1)
烏鷺
(乌鹭)
wū lù
'dark heron' (FS)
黑長腳鷺鷥
(黑长脚鹭鸶)
hēi cháng-jiǎo lùsī
'black long-legged heron' (FS)
黃頸黑鷺
(黄颈黑鹭)
huáng-jǐng hēi-lù
'yellow-necked black heron' (FS)
タカサゴクロサギ
(高砂黒鷺)
takasago kuro-sagi
'Taiwan black heron'
  검은해오라기
geomeun-haeoragi
'black bittern'
Chim Cò hương
'perfume stork (bird)' (12)
Gorsachius
Latin
English
Chinese (Taiwan)
Chinese (Mainland)
Other Ch
Japanese
Other J
Korean
Vietnamese
Gorsachius goisagi
Nycticorax goisagi
link to photo
Japanese night heron
Japanese night-heron
Brown night heron
麻鷺
(麻鹭)
má-lù
'flax-heron'
(栗頭鳽)
栗头
lì-tóu yán
'chestnut-headed bittern' (2, 4)
(栗鳽)

lì yán
'chestnut bittern' (1, 3, 5)
or
(栗夜鳽)
栗夜
lì yè-yán
'chestnut night-bittern' (alt in 1, 5)
栗頭虎斑鳽
(栗头虎斑)
lì-tóu hǔ-bān yán
'chestnut-headed tiger-striped bittern' (6, 7)
ミゾゴイ
(溝五位)
mizo-goi
'ditch-bittern'
  붉은해오라기
bulgeun-haeoragi
'red bittern'
 
Gorsachius melanolophus
Nycticorax melanolophus
link to photolink to photo
Malaysian night heron
Malayan night-heron
Malay night heron
Tiger bittern
黑冠麻鷺
(黑冠麻鹭)
hēi-guān má-lù
'black-crested flax-heron'
(黑冠鳽)
黑冠
hēi-guān yán
'black-crested bittern'
or
(黑冠夜鳽)
黑冠夜
hēi-guān yè-yán
'black-crested night-bittern' (alt in 1, 5)
黑冠虎斑鳽
(黑冠虎斑)
hēi-guān hǔ-bān yán
'black-crested tiger-striped bittern' (6, 7)
ズグロミゾゴイ
(頭黒溝五位)
zu-guro mizo-goi
'black-headed ditch-bittern'
  검은댕기붉은해오라기
geomeun-daenggi-bulgeun-haeoragi
'black-ribboned red bittern'
Chim Cò tôm
'shrimp stork (bird)' (12, 34)
or
Chim Vạc rừng
'forest vạc bird' (onomat.) (12, 13, 34)
Nycticorax
Latin
English
Chinese (Taiwan)
Chinese (Mainland)
Other Ch
Japanese
Other J
Korean
Vietnamese
Nycticorax nycticorax
link to photolink to photolink to photo
Black-crowned night heron
Black-crowned night-heron
Night heron
夜鷺
(夜鹭)
yè lù
'night heron'
(夜鷺)
夜鹭
yè lù
'night heron'
水窪子
(水洼子)
shuǐ wāzi
'water depression' (FS)
灰窪子
(灰洼子)
huī wāzi
'grey depression' (FS)
星斑
(星斑)
xīng bān
'star stripes'
星鳽
()
xīng yán
'star bittern' (FS)
蒼鳽
()
xīng yán
'darkblue bittern' (FS)
夜鶴
(夜鹤)
yè hè
'night crane'
夜遊鶴
(夜游鹤)
yè yóu hè
'night wandering crane'
ゴイサギ
(五位鷺)
goi sagi
'bittern heron'
セグロゴイ
(背黒五位)
se-guro goi
'black-backed bittern' (adult)
ホシゴイ
(星五位)
hoshi goi
'star bittern' (juvenile)
해오라기
haeoragi
'bittern'
Chim Vạc
'vạc bird' (onomat.) (12, 13, 34)
Nycticorax caledonicus
link to photo
Rufous Night Heron
Rufous Night-heron
Nankeen Night-Heron
棕夜鷺
(棕夜鹭)
zōng yè lù
'reddishbrown night heron'
(棕夜鷺)
棕夜鹭
zōng yè lù
'reddishbrown night heron'
  ハシブトゴイ
(嘴太五位)
hashi-buto goi
'thick-billed bittern'
     
Butorides
Latin
English
Chinese (Taiwan)
Chinese (Mainland)
Other Ch
Japanese
Other J
Korean
Vietnamese
Butorides striata
Butorides striatus
Ardeola striata
link to photolink to photo
Striated heron
Little heron
Green-backed heron
Little green heron
綠蓑鷺
(绿蓑鹭)
lǜ suō lù
'green raincoat heron'
(綠鷺)
绿鹭
lǜ lù
'green heron' (1, 2, 3, 4)
(小綠鷺)
小绿鹭
xiǎo lǜ lù
'little green heron' (5)
鷺鷥
(鹭鸶)
lù-sī
'heron'
打魚郎
(打鱼郎)
dǎ-yú-láng
'fisherman'
ササゴイ
(笹五位)
sasa goi
'bamboo bittern'
  검은댕기해오라기
geomeun-daenggi-haeoragi
'black-ribboned bittern'
Chim Cò xanh
'blue/green stork (bird)' (12, 13, 34)
Ardeola
Latin
English
Chinese (Taiwan)
Chinese (Mainland)
Other Ch
Japanese
Other J
Korean
Vietnamese
Ardeola bacchus
link to photo
Chinese pond heron
Chinese pond-heron
池鷺
(池鹭)
chí-lù
'pond heron'
(池鷺)
池鹭
chí-lù
'pond heron'
中國池鷺
(中国池鹭)
zhōngguó chí-lù
'Chinese pond heron'
紅頭鷺鷥
(红头鹭鸶)
hóng-tóu lù-sī
'red-headed heron' (FS)
鵁鶄
(䴔䴖)
jiāoqīng
'pondheron'
交臚
(交胪)
jiāolú
'jiaolu' (meaning unclear)
茭雞
(茭鸡)
jiāo-jī
'dry grass (fodder) fowl/chicken'
紅毛鷺
(红毛鹭)
hóng-máo lù
'red hair heron' (FS)
沙鷺
(沙鹭)
shā lù
'sand heron' (FS)
沼鷺
(沼鹭)
zháo lù
'swamp heron' (FS)
花窯子
(花窑子)
huā yáozi
'flowery pit' (FS)
花窪子
(花洼子)
huā wāzi
'flowery depression'
花鵝
(花鹅)
huā é
'flowery goose'
穿背心
(穿背心)
chuān bèixīn
'wear singlet / vest'
田螺鷺
(田螺鹭)
tián-luó lù
'paddy-snail heron' (FS)
田牛擰沼鷺
(田牛拧沼鹭)
tián niú nìng zhǎo lù
'paddy ox twist swamp heron (?)'
紫鄔頭
(紫邬头)
zǐ wū tóu
'purple wu head (?)'
アカガシラサギ
(赤頭鷺)
aka-gashira sagi
'red-headed heron'
  흰날개해오라기
huin-nalgae-haeoragi
'white-winged bittern'
Chim Cò bợ
'bợ stork (bird)' (12, 13, 34)
Ardeola speciosa
link to photo
Javan pond heron
Javan pond-heron
Javanese pond heron
爪哇池鷺
(爪哇池鹭)
zhǎowā chí-lù
'Javanese pond heron'
(爪哇池鷺)
爪哇池鹭
zhǎowā chí-lù
'Javanese pond heron'
  ジャワアカガシラサギ
(ジャワ赤頭鷺)
jawa aka-gashira sagi
'Javanese red-headed heron'
    Chim Cò bợ Java
'Javanese bợ stork (bird)' (12)
Bubulcus
Latin
English
Chinese (Taiwan)
Chinese (Mainland)
Other Ch
Japanese
Other J
Korean
Vietnamese
Bubulcus ibis
Egretta ibis
link to photo
Cattle egret
Buff-backed heron
黃頭鷺
(黄头鹭)
huáng-tóu lù
'yellow-headed heron'
(牛背鷺)
牛背鹭
niú-bèi lù
'ox-back heron'
放牛郎
(放牛郎)
fàng niú láng
'herdsman' (FS)
紅頭鷺
(红头鹭)
hóng-tóu lù
'red-headed heron'
紅頭官
(红头官)
hóng-tóu guān
'red-headed official'
黄頭鷺鸶
(黄头鹭鸶)
huáng-tóu lùsī
'yellow-headed heron'
黄毛鷺
(黄毛鹭)
huáng-máo lù
'yellow-haired heron'
家畜鷺鸶
(家畜鹭鸶)
jiāchù lùsī
'domestic livestock heron'
畜鷺
(畜鹭)
chù-lù
'livestock heron' (FS)
尼鷺
(尼鹭)
ní-lù
'nun heron'
アマサギ
(亜麻鷺)
ama-sagi
'flax-heron'
  황로
hwang-no
'yellow heron' (Sino-Korean)
Chim Cò ruồi
'fly stork (bird)' (12, 13, 34)
Ardea
Latin
English
Chinese (Taiwan)
Chinese (Mainland)
Other Ch
Japanese
Other J
Korean
Vietnamese
Ardea cinerea
link to photolink to photo
Grey heron 蒼鷺
(苍鹭)
cāng-lù
'darkblue heron'
(蒼鷺)
苍鹭
cāng-lù
'darkblue heron'
青莊
(青庄)
qīng-zhuāng
'green/blue fields' (FS)
老等
(老等)
lǎo-děng
'always-wait' (FS)
灰鸛
(灰鹳)
huī-guàn
'grey stork'
灰鷺
(灰鹭)
huī-lù
'grey heron' (FS)
灰鷺鷥
(灰鹭鸶)
huī-lùsī
'grey heron' (FS)
撈魚鸛
(捞鱼鹳)
lāo-yú guàn
'scoop-fish stork' (FS)
アオサギ
(青鷺)
ao-sagi
'blue/green heron'
  왜가리
waegari
'heron'
Chim Diệc xám
'grey heron (bird)' (12, 13, 34)
Ardea purpurea
link to photolink to photolink to photo
Purple heron 紫鷺
(紫鹭)
zǐ-lù
'purple heron'
(草鷺)
草鹭
cǎo-lù
'grass heron'
長脖老等
(长脖老等)
cháng-bó lǎo-děng
'long-necked always-wait' (FS)
花窪子
(花洼子)
huā wāzi
'flowery depression'
花窯馬
(花窑马)
huā yáo-mǎ
'flowery porcelain horse' or 'flowery pit horse' (meaning not clear) (FS)
ムラサキサギ
(紫鷺)
murasaki-sagi
'purple heron'
  붉은왜가리
bulgeun-waegari
'red heron'
Chim Diệc lửa
'fire heron (bird)' (12, 13, 34)
Ardea alba
Egretta alba
Casmerodius albus
link to photolink to photo
Great egret
Great white heron
大白鷺
(大白鹭)
dà bái-lù
'large white heron'
(大白鷺)
大白鹭
dà bái-lù
'large white heron'
白長腳鷺鷥
(白长脚鹭鸶)
bái cháng-jiǎo lùsī
'white long-legged heron' (FS)
白莊
(白庄)
bái-zhuāng
'white fields'
冬莊
(冬庄)
dōng-zhuāng
'winter fields' (FS)
公子
(公子)
gōngzi
'prince'
風漂公子
(风漂公子)
fēng piāo gōngzi
'wind float prince' (FS)
白窪
(白洼)
bái-wā
'white depression'
白窪子
(白洼子)
bái-wāzi
'white depression'
雪客
(雪客)
xuě-kè
'snowy guest' (FS)
白老冠
(白老冠)
bái lǎo guān
'white old crest' (FS)
ダイサギ
(大鷺)
dai-sagi
'large heron'
シラサギ
(白鷺)
shira-sagi
'white heron' (popular name)
대대백로
dae-dae-baeng-no
'large large white heron' (Sino-Korean 大大白鷺)
or
대백로
dae-baeng-no
'large white heron' (Sino-Korean 大白鷺)

Ardea alba modesta:
중대백로
soe-dae-baeng-no
'small large white heron' (Sino-Korean 小大白鹭)
Egretta alba (12), Casmerodius albus (13):
Chim Cò ngàng lớn
'large ngàng stork (bird)' (12, 13)
Ardea intermedia
Egretta intermedia
Mesophoyx intermedia
link to photolink to photo
Intermediate egret
Plumed egret
Lesser egret
中白鷺
(中白鹭)
zhōng bái-lù
'medium white heron'
(中白鷺)
中白鹭
zhōng bái-lù
'medium white heron'
舂鋤
(舂锄)
chōng-chú
'pounding hoe' (also Ardea garzetta)
春鋤
(春锄)
chūn-chú
'spring hoe' (FS) (also Ardea garzetta)
チュウサギ
(中鷺)
chū-sagi
'medium heron'
シラサギ
(白鷺)
shira-sagi
'white heron' (popular name)
중백로
jung-baeng-no
'medium white heron' (Sino-Korean)
Egretta intermedia (12, 34), Mesophoyx intermedia (13):
Chim Cò ngàng nhỏ
'small ngàng stork (bird)' (12, 13, 34)
Egretta
Latin
English
Chinese (Taiwan)
Chinese (Mainland)
Other Ch
Japanese
Other J
Korean
Vietnamese
Egretta picata
Ardea picata
link to photolink to photo
Pied heron 白頸黑鷺
(白颈黑鹭)
bái-jǐng hēi-lù
'white-necked black heron'
(白頸黑鷺)
白颈黑鹭
bái-jǐng hēi-lù
'white-necked black heron' (2, 4)
(斑鷺)
斑鹭
bān lù
'striped heron' (5)
(白頸斑鷺)
白颈斑鹭
bái-jǐng bān lù
'white-necked striped heron' (3)
›Taxonomy‹
  ムナジロクロサギ
(胸白黒鷺)
muna-jiro kuro-sagi
'white-breasted black heron'
     
Egretta novaehollandiae
Ardea novaehollandiae
link to photolink to photo
White-faced heron
White-faced egret
白臉鷺
(白脸鹭)
bái-liǎn lù
'white-faced heron'
(白臉鷺)
白脸鹭
bái-liǎn lù
'white-faced heron' (2, 4, 5)
›Taxonomy‹
白面鷺
(白面鹭)
bái-miàn lù
'white-faced heron'
カオジロサギ
(顔白鷺)
kao-jiro sagi
'white-faced heron'
     
Egretta garzetta
link to photolink to photo
Little egret 小白鷺
(小白鹭)
xiǎo bái-lù
'little white heron'
(白鷺)
白鹭
bái-lù
'white heron'
小白鷺
(小白鹭)
xiǎo bái-lù
'little white heron' (7) (FS)
鷺鷥
(鹭鸶)
lùsī
'heron'
白鷺鷥
(白鹭鸶)
bái lùsī
'white heron' (FS)
極小白鷺
(极小白鹭)
jí xiǎo bái-lù
'extremely small white heron'
一杯鷺
(一杯鹭)
yī bēi lù
'one cup heron'
舂鋤
(舂锄)
chōng-chú
'pounding hoe' (also Ardea intermedia )
春鋤
(春锄)
chūn-chú
'spring hoe' (FS) (also Ardea intermedia )
白鳥
(白鸟)
bái-niǎo
'white bird' (FS)
絲琴
(丝琴)
sī-qín
'silk harp'
雪客
(雪客)
xuě-kè
'snowy guest'
白鶴
(白鹤)
bái-hè
'white crane' (FS)
コサギ
(小鷺)
ko-sagi
'small heron'
ミノシラサギ
(蓑白鷺)
mino shira-sagi
'straw-caped white heron'
シラサギ
(白鷺)
shira-sagi
'white heron' Also used for Ardea alba and A. intermedia (above)
쇠백로
soe-baeng-no
'small white heron' (Sino-Korean)
Chim Cò trắng
'white stork (bird)' (12, 34)
›Name‹
Egretta sacra
link to photolink to photo
Pacific Reef Egret
Pacific reef-egret
Eastern reef-egret
Reef heron
Eastern reef heron
Reef egret
岩鷺
(岩鹭)
yán-lù
'rock heron'
(岩鷺)
岩鹭
yán-lù
'rock heron'
  クロサギ
(黒鷺)
kuro-sagi
'black heron'
  흑로
heung-no
'black heron' (Sino-Korean)
Chim Cò đen
'black stork (bird)' (12, 34) (conflicts with Ixobrychus flavicollus)
Egretta eulophotes
link to photo
Chinese egret
Swinhoe's egret
唐白鷺
(唐白鹭)
táng bái-lù
'Chinese white heron'
(黄嘴白鷺)
黄嘴白鹭
huáng-zuǐ bái-lù
'yellow-billed white heron'
白老等
(白老等)
bái -lǎo-děng
'white always wait' (FS)
カラシラサギ
(唐白鷺)
kara shira-sagi
'Chinese white heron'
  노랑부리백로
norang-buri-baeng-no
'yellow-billed white heron' (partially Sino-Korean)
Chim Cò trắng Trung Quốc
'Chinese white stork (bird)' (12, 13, 34)

is a general name for storks (excluding adjutants), ibises, and certain types of medium-sized ardeid. Its scope includes the egrets but excludes the great herons and some night herons and bitterns. Attempts have been made in the ornithological naming to bring Vietnamese names into conformity with the scientific taxonomy.

中国鸟类种和亚种分类名录大全(修订版) 郑作新 著 科学出版社 北京 2000年
A Complete Checklist of Species and Subspecies of the Chinese Birds (Revised Edition) by Cheng Tso-Hsin, Science Press, Beijing 2000

中国鸟类分类与分布名录 主编:郑光美 科学出版社 北京 2005年
A Checklist on the Classification and Distribution of the Birds of China Chief editor: Zheng Guangmei, Science Press, Beijing 2005

中国鸟类野外手册(中文版)约翰・马敬能、卡伦・菲利普斯,合作者:荷芬奇,翻译:卢和芬 湖南教育出版社 长沙 2000年
A Field Guide to the Birds of China (Chinese translation) by John MacKinnon, Karen Phillipps, in collaboration with He Fen-qi, translated by Lu Hefen, Hunan Jiaoyu Chubanshe (Hunan Educational Press) Changsha 2000

世界鸟类分类与分布名录 主编:郑光美 科学出版社 北京 2002年
A Checklist on the Classification and Distribution of the Birds of the World Chief editor: Zheng Guangmei, Science Press, Beijing 2002

世界鸟类名称(拉丁文、汉文、英文对照)第二版 郑作新等 科学出版社 北京 2002年
Birds of the World (Latin, Chinese and English Names) 2nd ed. by Cheng Tso-Hsin et al, Science Press, Beijing 2002

中国鸟类分布名录 第二版 郑作新 科学出版社 北京 1976年
(Checklist of the Classification of Birds of China 2nd edition by Cheng Tso-Hsin, Science Press, Beijing 1976)

香港及華南鳥類(第六版)(翻譯成中文及重新修訂) 尹璉、費嘉倫、林超英 香港性徵特區政府新聞處政府印務局 1994年
Birds of Hong Kong and South China (6th edition, translated into Chinese and newly revised) by Clive Viney, Karen Phillipps, Lin Chaoying, Hong Kong Govt. Press 1994

Danh Lục Chim Việt Nam (In lần thứ hai) (Checklist of the Birds of Vietnam) Võ Quý, Nguyễn Cử, Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội 1999

Chim Việt Nam Nguyễn Cử, Lê Trọng Trải, Karen Phillipps; Nhà Xuất Bản Lao Động - Xã Hội, 2000

Danh Lục Các Loài Chim ở Việt Nam (Latinh, Việt, Pháp, Hán) Trần Văn Chánh 2008-2009