EMAIL email

Picidae
啄木鳥科
zhuó-mù-niǎo kē

啄木鸟科
zhuó-mù-niǎo kē

キツツキ科
ki-tsutsuki ka

딱따구리과
ttakdaguri-gwa

Họ Gõ kiến

[ CONTENT FOLLOWS NAVIGATION / SITE SEARCH ]
Inter-Country
Picidae: MN
Picidae: JP
Picidae: CN
■ Picidae: TW
Picidae: VN
Picidae: TH
Picidae: MY-SG
Share

General

Information is from dictionaries and other sources. Comments and corrections welcome. Hover over Green Lettering Green lettering at this site hides a tool tip with glosses, further explanations, etc. Hover cursor to reveal. to see additional information.

The woodpeckers are known appropriately enough as 啄木 zhuó-mù 'peck-wood' (i.e. 'woodpecker') or 啄木鳥 zhuó-mù-niǎo 'peck-wood bird' ('woodpecking bird'). With their very distinctive woodpecking habit, woodpeckers have a range of popular and dialect names. These include 鑿木鳥 záo-mù-niǎo 'wood-drilling bird', 錛打木 bēn-dǎ-mù 'adze-strike-wood', 錛得兒木 bēn-dér-mù 'adze-get-wood', 錛啄兒鸟 bēn-zhuór-niǎo 'adze-peck bird', 打木 dǎ-mù 'strike-wood' and 噴打木 pēn-dǎ-mù 'jet-strike-wood' (where 'jet' refers to a sudden gushing action).

liè is an older, more literary Chinese word for woodpecker, sometimes rendered as 'cut-to-pieces', probably a character usage based on folk etymology. This name is used in some other ornithological names, such as those of the barbets (Ramphastidae).

The Wryneck has a number of popular names referring to its distinctive neck or characteristic coloration.

Species names

› ABOUT THIS TABLE‹
JYNGINAE
SCIENTIFIC & ENGLISH
CHINESE
JAPANESE
OTHER
Jynx
Latin
English
Chinese (Taiwan)
Chinese (Mainland)
Other Ch
Japanese
Other J
Korean
Vietnamese
Jynx torquilla
link to photolink to photo
Northern wryneck
or
Eurasian wryneck
地啄木
(地啄木)
dì zhuó-mù
'ground wood-pecker' (31)
(蟻鴷)

yǐ liè
'ant woodpecker'
蛇皮鳥
(蛇皮鸟)
shé-pí niǎo
'snake skin bird' (northern) (FS)
樹皮鳥
(树皮鸟)
shù-pí niǎo
'tree-bark bird' (FS)
蛇頭鳥
(蛇头鸟)
shé-tóu niǎo
'snake-headed bird'
歪脖
(歪脖)
wāi-bó
'crooked neck' (FS)
歪脖鳥
(歪脖鸟)
wāi-bó niǎo
'crooked-necked bird'
地啄必鳥
(地啄必鸟)
dì-zhuó-bì niǎo
'ground pecking bird' (southern) (FS)
鶇頸
(鸫颈)
dōng-jǐng
'thrush neck' (dict) (FS)
鶇鷂
(鸫鹞)
dōng-yào
'thrush sparrowhawk' (FS)
アリスイ
(蟻吸)
ari-sui
'ant-sucker'
  개미잡이
gaemijabi
'ant jabi?'
Chim Vẹo cổ
'twisted-necked bird' (12, 13, 34)
 
PICINAE
SCIENTIFIC & ENGLISH
CHINESE
JAPANESE
OTHER
PICINI
Picus
Latin
English
Chinese (Taiwan)
Chinese (Mainland)
Other Ch
Japanese
Other J
Korean
Vietnamese
Picus canus
link to photolink to photo
Grey-headed woodpecker Grey-faced woodpecker
Black-naped green woodpecker
綠啄木
(绿啄木)
lǜ zhuó-mù
'green wood-pecker'
(灰頭綠啄木鳥)
灰头绿啄木鸟
huī-tóu lǜ-zhuómù-niǎo
'grey-headed green wood-pecking bird' (1, 2, 3, 4)
灰頭啄木鳥
(灰头啄木鸟)
huī-tóu zhuómù-niǎo
'grey-headed wood-pecking bird' (5)
黑枕綠啄木鳥
(黑枕绿啄木鸟)
hēi-zhěn lǜ-zhuómù-niǎo
'black-naped green wood-pecking bird' (6, 7)
綠錛得木
(绿锛得木)
lǜ bēn-dér-mù
'green adze-get-tree' (dialect)
綠噴打木
(绿喷打木)
lǜ pēn-dǎ-mù
'green jet-strike-wood' (dialect)
香噴打木
(香喷打木)
xiāng pēn-dǎ-mù
'fragrant jet-strike-wood' (northern) (FS)
黄啄木
(黄啄木)
huáng zhuó-mù
'yellow wood-pecker' (southern) (FS)
山啄木
(山啄木)
shān zhuó-mù
'mountain wood-pecker' (FS)
火老鴉
(火老鸦)
huǒ lǎo-yā
'fire crow' (Materia Medica) (FS)
山鴷
()
shān liè
'mountain woodpecker'
山裂
(山裂)
shān liè
'mountain cut-into-bits' (dict) (FS)
ヤマゲラ
(山啄木鳥)
yama-gera
'mountain woodpecker'
  청딱다구리
cheong-ttakdaguri
'green woodpecker'
Chim Gõ kiến xanh gáy đen
'black-naped blue/green ant-pecking bird' (12, 13, 34)
MELANERPINI
Dendrocopos
Latin
English
Chinese (Taiwan)
Chinese (Mainland)
Other Ch
Japanese
Other J
Korean
Vietnamese
Dendrocopos leucotos
Picoides leucotos
link to photolink to photo
White-backed woodpecker 大赤啄木
(大赤啄木)
dà chì zhuó-mù
'large red wood-pecker'
(白背啄木鳥)
白背啄木鸟
bái-bèi zhuó-mù-niǎo
'white-backed wood-pecking bird'
  オオアカゲラ
(大赤啄木鳥)
ō aka-gera
'large red woodpecker'
  큰오색딱다구리
keun o-saek-ttakdaguri
'large five-coloured woodpecker'
 

 

Dendrocopos canicapillus
Picoides canicapillus
link to photolink to photo (No 43)
Grey-capped pygmy woodpecker
Grey-capped woodpecker
Grey-crowned woodpecker
Grey-headed pygmy woodpecker
Grey crown pigmy woodpecker
小啄木
(小啄木)
xiǎo zhuó-mù
'small wood-pecker'
(星頭啄木鳥)
星头啄木鸟
xīng-tóu zhuó-mù-niǎo
'star-headed wood-pecking bird'
紅星啄木
(红星啄木)
hóng-xīng zhuó-mù
'red-starred wood-pecker' (FS)
星斑頭啄木鳥
(星斑头啄木鸟)
xīng-bān-tóu zhuó-mù-niǎo
'star-stripe-headed wood-pecking bird' (FS)
紅星頭噴打木
(红星头喷打木)
hóng xīng-tóu pēn-dǎ-mù
'red star-headed jet-strike-wood' (FS)
小噴打木
(小喷打木)
xiǎo pēn-dǎ-mù
'small jet-strike-wood' (FS)
紅點噴打木
(红点喷打木)
hóng-diǎn pēn-dǎ-mù
'red-spotted jet-strike-wood' (northern) (FS)
小鴷
()
xiǎo liè
'small woodpecker'
小裂
(小裂)
xiǎo liè
'small cut-into-bits' (FS)
一點紅
(一点红)
yī diǎn hóng
'one spot red' (FS)
北啄木鳥
(北啄木鸟)
běi zhuó-mù-niǎo
'northern wood-pecking bird' (southern) (FS)
セグロコゲラ
(背黒小啄木鳥)
se-guro ko-gera
'black-backed small woodpecker'
  아물쇠딱다구리
amul-soe-ttakdaguri
'amul small woodpecker'
Chim Gõ kiến nhỏ đầu xám
'grey-headed small ant-pecking bird' (12, 13, 34)

中国鸟类种和亚种分类名录大全(修订版) 郑作新 著 科学出版社 北京 2000年
A Complete Checklist of Species and Subspecies of the Chinese Birds (Revised Edition) by Cheng Tso-Hsin, Science Press, Beijing 2000

中国鸟类分类与分布名录 主编:郑光美 科学出版社 北京 2005年
A Checklist on the Classification and Distribution of the Birds of China Chief editor: Zheng Guangmei, Science Press, Beijing 2005

中国鸟类野外手册(中文版)约翰・马敬能、卡伦・菲利普斯,合作者:荷芬奇,翻译:卢和芬 湖南教育出版社 长沙 2000年
A Field Guide to the Birds of China (Chinese translation) by John MacKinnon, Karen Phillipps, in collaboration with He Fen-qi, translated by Lu Hefen, Hunan Jiaoyu Chubanshe (Hunan Educational Press) Changsha 2000

世界鸟类分类与分布名录 主编:郑光美 科学出版社 北京 2002年
A Checklist on the Classification and Distribution of the Birds of the World Chief editor: Zheng Guangmei, Science Press, Beijing 2002

世界鸟类名称(拉丁文、汉文、英文对照)第二版 郑作新等 科学出版社 北京 2002年
Birds of the World (Latin, Chinese and English Names) 2nd ed. by Cheng Tso-Hsin et al, Science Press, Beijing 2002

中国鸟类分布名录 第二版 郑作新 科学出版社 北京 1976年
(Checklist of the Classification of Birds of China 2nd edition by Cheng Tso-Hsin, Science Press, Beijing 1976)

香港及華南鳥類(第六版)(翻譯成中文及重新修訂) 尹璉、費嘉倫、林超英 香港性徵特區政府新聞處政府印務局 1994年
Birds of Hong Kong and South China (6th edition, translated into Chinese and newly revised) by Clive Viney, Karen Phillipps, Lin Chaoying, Hong Kong Govt. Press 1994

Danh Lục Chim Việt Nam (In lần thứ hai) (Checklist of the Birds of Vietnam) Võ Quý, Nguyễn Cử, Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội 1999

Chim Việt Nam Nguyễn Cử, Lê Trọng Trải, Karen Phillipps; Nhà Xuất Bản Lao Động - Xã Hội, 2000

汉蒙名词术语分类词典(自然科学部分) Mongolian (Cyrillic): Хятад Монгол нэр томъёоны зүйл хуваасан толь (байгалийн шинжлэх ухааны бүлэг) (Chinese-Mongolian classified terminological dictionary, natural sciences part) by 《汉蒙名词术语分类词典》编纂委员会 Mongolian (Cyrillic): "Хятад Монгол нэр томъёоны зүйл хуваасан толь" найруулах комисс (Chinese-Mongolian classified terminological dictionary editorial committee), Inner Mongolian People's Press, Hohhot 1990

Danh Lục Các Loài Chim ở Việt Nam (Latinh, Việt, Pháp, Hán) Trần Văn Chánh 2008-2009