EMAIL email

Irenidae
วงศ์นกเขียวครามนกเขียวก้านตอง
woŋ nók kʰĭaw-kʰraam nók kʰĭaw-kâan-toaaŋ

Họ Chim lam

和平鸟科
hépíng-niǎo kē

和平鳥科
hépíng-niǎo kē

コノハドリ科
ko-no-ha-dori ka

[ CONTENT FOLLOWS NAVIGATION / SITE SEARCH ]
Inter-Country
Irenidae: CN
Irenidae: VN
■ Irenidae: TH
Irenidae: MY-SG
Share

General

Information is from dictionaries and other sources. Comments and corrections welcome. Hover over Green Lettering Green lettering at this site hides a tool tip with glosses, further explanations, etc. Hover cursor to reveal. to see additional information.

The Asian Fairy-Bluebird is known as นกเขียวคราม nók kʰĭaw-kʰraam 'indigo-green bird'. The leafbirds are called นกเขียวก้านตอง nók kʰĭaw-kâan-toaaŋ 'bananaleaf-stem green-bird'.

Species names

› ABOUT THIS TABLE‹
IRENINAE
SCIENTIFIC & WESTERN
THAI
OTHER S. E. ASIAN
EAST ASIAN
Irena
Latin
English
Thai
Other Th
Malaysian
Indonesian
Vietnamese
Chinese
Japanese
Irena puella
link to photolink to photolink to photo
Asian fairy-bluebird
Asian blue-backed fairy bluebird
Blue-mantled fairy bluebird
Blue-backed fairy bluebird
นกเขียวคราม
nók kʰĭaw-kʰraam
'indigo-green bird'
  Burung Murai Gajah
'elephant thrush bird' (26, 27)
Burung Dendang Gajah
'elephant crow (bird)' (24)
Burung Kecembang Gadung
'gadung fairybluebird (bird)' (gadung is woody vine Dioscorea hispida or D. daemona, known as intoxicating yam)
Chim lam
'blue bird' (12, 34)
和平鸟
(和平鳥)
hépíng-niǎo
'peace bird'
ルリコノハドリ
(瑠璃木の葉鳥 ~ 琉璃木の葉鳥)
ruri ko-no-ha dori
'lapis lazuli leaf-bird'
 
CHLOROPSEINAE
SCIENTIFIC & WESTERN
THAI
OTHER S. E. ASIAN
EAST ASIAN
Chloropsis
Latin
English
Thai
Other Th
Malaysian
Indonesian
Vietnamese
Chinese
Japanese
Chloropsis sonnerati
link to photo
Greater green leafbird นกเขียวก้านตองใหญ่
nók kʰĭaw-kâan-toaaŋ yày
'large bananaleaf-stem green-bird'
  Burung Daun Besar
'large leaf-bird' (24, 26, 27)
Burung Cica-daun Besar
'large leaf-bulbul (bird)' (onomat.)
  大绿叶鹎
(大綠葉鵯)
dà lǜ yè-bēi
'large green leaf bulbul'
オオコノハドリ
(大木の葉鳥)
ō ko-no-ha dori
'large leaf bird'
Chloropsis cyanopogon
link to photo
Lesser green leafbird นกเขียวก้านตองเล็ก
nók kʰĭaw-kâan-toaaŋ lék
'small bananaleaf-stem green-bird'
  Burung Daun Kecil
'small leaf-bird' (24, 26, 27)
Burung Cica-daun Kecil
'small leaf-bulbul (bird)' (onomat.)
  小绿叶鹎
(小綠葉鵯)
xiǎo lǜ yè-bēi
'small green leaf bulbul'
コノハドリ
(木の葉鳥)
ko-no-ha dori
'leaf bird'
Chloropsis aurifrons
link to photolink to photo
Golden-fronted leafbird นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง
nók kʰĭaw-kâan-toaaŋ nâa-pʰàak-sĭi-tʰoaaŋ
'gold-foreheaded bananaleaf-stem green-bird'
    Burung Cica-daun Dahi-emas
'gold-foreheaded leaf-bulbul (bird)' (onomat.)
Chim xanh trán vàng
'yellow-foreheaded blue/green bird' (12, 13, 34)
金额叶鹎
(金額葉鵯)
jīn-é yè-bēi
'gold-foreheaded leaf-bulbul'
キビタイコノハドリ
(黄額木の葉鳥)
ki-bitai ko-no-ha dori
'yellow-foreheaded leaf-bird'
Chloropsis hardwickii
Chloropsis hardwickei
link to photo
Orange-bellied leafbird นกเขียวก้านตองท้องสีส้ม
nók kʰĭaw-kâan-toaaŋ tʰóaaŋ-sĭi-sôm
'orange-bellied bananaleaf-stem green-bird'
  Burung Daun Perut Oren
'orange-bellied leaf-bird' (26)
Burung Daun Bukit
'hill leaf-bird' (27)
Burung Daun Paruh Oren
'orange-billed leaf-bird' (erroneous) (24)
  Chim xanh hông vàng
'yellow-flanked blue/green bird' (12, 13)
橙腹叶鹎
(橙腹葉鵯)
chéng-fù yè-bēi
'orange-bellied leaf-bulbul'
アカハラコノハドリ
(赤腹木の葉鳥)
aka-hara ko-no-ha dori
'red-bellied leaf-bird'
Chloropsis cochinchinensis
link to photo
Blue-winged leafbird นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า
nók kʰĭaw-kâan-toaaŋ pìik-sĭi-faa
'sky-blue-winged bananaleaf-stem green-bird'
นกเขียวลออ
nók kʰĭaw lá-oaa
'beautiful green-bird' (alt in 21)
Burung Daun Sayap Biru
'blue-winged leaf-bird' (24, 26, 27)
Burung Cica-daun Sayap-biru
'blue-winged leaf-bulbul (bird)' (onomat.)
Chim xanh Nam bộ
'Southern blue/green bird' (12, 34)
蓝翅叶鹎
(藍翅葉鵯)
lán-chì yè-bēi
'blue-winged leaf-bulbul'
アオバネコノハドリ
(青羽木の葉鳥)
ao-bane ko-no-ha dori
'blue/green-winged leaf-bird'

中国鸟类种和亚种分类名录大全(修订版) 郑作新 著 科学出版社 北京 2000年
A Complete Checklist of Species and Subspecies of the Chinese Birds (Revised Edition) by Cheng Tso-Hsin, Science Press, Beijing 2000

中国鸟类分类与分布名录 主编:郑光美 科学出版社 北京 2005年
A Checklist on the Classification and Distribution of the Birds of China Chief editor: Zheng Guangmei, Science Press, Beijing 2005

中国鸟类野外手册(中文版)约翰・马敬能、卡伦・菲利普斯,合作者:荷芬奇,翻译:卢和芬 湖南教育出版社 长沙 2000年
A Field Guide to the Birds of China (Chinese translation) by John MacKinnon, Karen Phillipps, in collaboration with He Fen-qi, translated by Lu Hefen, Hunan Jiaoyu Chubanshe (Hunan Educational Press) Changsha 2000

世界鸟类分类与分布名录 主编:郑光美 科学出版社 北京 2002年
A Checklist on the Classification and Distribution of the Birds of the World Chief editor: Zheng Guangmei, Science Press, Beijing 2002

世界鸟类名称(拉丁文、汉文、英文对照)第二版 郑作新等 科学出版社 北京 2002年
Birds of the World (Latin, Chinese and English Names) 2nd ed. by Cheng Tso-Hsin et al, Science Press, Beijing 2002

中国鸟类分布名录 第二版 郑作新 科学出版社 北京 1976年
(Checklist of the Classification of Birds of China 2nd edition by Cheng Tso-Hsin, Science Press, Beijing 1976)

香港及華南鳥類(第六版)(翻譯成中文及重新修訂) 尹璉、費嘉倫、林超英 香港性徵特區政府新聞處政府印務局 1994年
Birds of Hong Kong and South China (6th edition, translated into Chinese and newly revised) by Clive Viney, Karen Phillipps, Lin Chaoying, Hong Kong Govt. Press 1994

Pocket Checklist of the Birds of the Republic of Singapore / Senai Jenis-Jenis Burung di Singapura / 新加坡野鸟目录 by Lim Kim Seng Nature Society (Singapore) 1999

Danh Lục Chim Việt Nam (In lần thứ hai) (Checklist of the Birds of Vietnam) Võ Quý, Nguyễn Cử, Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội 1999

Chim Việt Nam Nguyễn Cử, Lê Trọng Trải, Karen Phillipps; Nhà Xuất Bản Lao Động - Xã Hội, 2000

นกในเมืองไทย รศ. โอภาส ขอบเขตต (Birds in Thailand, Assoc. Prof. Obhas Khobkhet), in 5 volumes, Sarakadee Press, Bangkok, 1998-2001

Senarai Nama-nama Burung Semenanjung Malaysia dan Asia Tenggara by Ismail, Abdul Rahman, Perhilitan (Jabatam Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Semenanjung Malaysia), Kuala Lumpur 1981
(List of the Names of Birds of Peninsular Malaysia and Southeast Asia by Ismail, Abdul Rahman, Department of Wildlife and National Parks, Peninsular Malaysia, Kuala Lumpur 1981)

Previously online version of: Senarai Nama-nama Burung Semenanjung Malaysia dan Asia Tenggara by Ismail, Abdul Rahman, Perhilitan (Jabatam Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, Semenanjung Malaysia), Kuala Lumpur 1981
List of the Names of Birds of Peninsular Malaysia and Southeast Asia by Ismail, Abdul Rahman, Department of Wildlife and National Parks, Peninsular Malaysia, Kuala Lumpur 1981

The Birds of the Thai-Malay Peninsula: Vol. 1 - Non-passerines by Wells, David R., Academic Press, London 1999

A Field Guide to the Birds of West Malaysia and Singapore by Jeyarajasingam, Allen and Alan Pearson, Oxford University Press, Oxford 1999

The Birds of the Thai-Malay Peninsula: Vol. 2 - Passerines by Wells, David R., Christopher Helm, A&C Black, London 2007

A Field Guide to the Birds of Peninsular Malaysia and Singapore (second edition) by Jeyarajasingham, Allen, Illustrations by Alan Pearson, Oxford University Press, Oxford 2012

A Field Guide to the Birds of Java and Bali (second edition) by MacKinnon, John, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 1990

Danh Lục Các Loài Chim ở Việt Nam (Latinh, Việt, Pháp, Hán) Trần Văn Chánh 2008-2009