EMAIL email

Upupidae
戴勝科
dài-shèng kē

戴胜科
dài-shèng kē

ヤツガシラ科
yatsu-gashira ka

후투티과
hututi-gwa

Họ Đầu rìu

[ CONTENT FOLLOWS NAVIGATION / SITE SEARCH ]
Inter-Country
Upupidae: MN
Upupidae: JP
Upupidae: CN
■ Upupidae: TW
Upupidae: VN
Upupidae: TH
Upupidae: MY-SG
Share

General

Information is from dictionaries and other sources. Comments and corrections welcome. Hover over Green Lettering Green lettering at this site hides a tool tip with glosses, further explanations, etc. Hover cursor to reveal. to see additional information.

In Chinese, the Hoopoe is known as 戴勝 dài-shèng, literally 'wear headdress'.

Species names

› ABOUT THIS TABLE‹
SCIENTIFIC & ENGLISH
CHINESE
JAPANESE
OTHER
Upupa
Latin
English
Chinese (Taiwan)
Chinese (Mainland)
Other Ch
Japanese
Other J
Korean
Vietnamese
Upupa epops
link to photo
Common hoopoe
Eurasian hoopoe
Hoopoe
戴勝
(戴胜)
dài-shèng
'wear headdress'
(戴勝)
戴胜
dài-shèng
'wear headdress'
呼呼哱
(呼呼哱)
hū-hū-bō
huhubo (onomatopoeic)
呼哱哱
(呼哱哱)
hū-bō-bō
hubobo (onomatopoeic)
山和尚
(山和尚)
shān héshang
'mountain monk' (also used for the Jay)
臭姑鴣
(臭姑鸪)
chòu gū-gū
'smelly gu (aunt) gu (bird)' (31) (cf Harpactes erythrocephalus, Red-headed trogon)
臭鴣鴣
(臭鸪鸪)
chòu gū-gū
'smelly gu gu'
花蒲扇
(花蒲扇)
huā pú shàn
'flowery palm fan' (northern)
髮傘頭鳥
(发伞头鸟)
fà-sǎn-tóu-niǎo
'hair umbrella head bird' (southern)
雞冠鳥
(鸡冠鸟)
jī-guān-niǎo
'coxcomb bird'
ヤツガシラ
(戴勝)
yatsu-gashira
'eight heads' (but written 'wear headdress', from Chinese)
  후투티
hututi
'hoopoe'
Chim Đầu rìu
'hatchet-head (bird)' (12, 13, 34)

Danh Lục Chim Việt Nam (In lần thứ hai) (Checklist of the Birds of Vietnam) Võ Quý, Nguyễn Cử, Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội 1999

Chim Việt Nam Nguyễn Cử, Lê Trọng Trải, Karen Phillipps; Nhà Xuất Bản Lao Động - Xã Hội, 2000

汉蒙名词术语分类词典(自然科学部分) Mongolian (Cyrillic): Хятад Монгол нэр томъёоны зүйл хуваасан толь (байгалийн шинжлэх ухааны бүлэг) (Chinese-Mongolian classified terminological dictionary, natural sciences part) by 《汉蒙名词术语分类词典》编纂委员会 Mongolian (Cyrillic): "Хятад Монгол нэр томъёоны зүйл хуваасан толь" найруулах комисс (Chinese-Mongolian classified terminological dictionary editorial committee), Inner Mongolian People's Press, Hohhot 1990

Danh Lục Các Loài Chim ở Việt Nam (Latinh, Việt, Pháp, Hán) Trần Văn Chánh 2008-2009