EMAIL email

Dicruridae
卷尾科
juǎn-wěi kē

卷尾科
juǎn-wěi kē

オウチュウ科
ōchū ka

바람까마귀과
baram-kkamagwi-gwa

Họ Chèo bẻo

[ CONTENT FOLLOWS NAVIGATION / SITE SEARCH ]
Inter-Country
Dicruridae: MN
Dicruridae: JP
Dicruridae: CN
■ Dicruridae: TW
Dicruridae: VN
Dicruridae: TH
Dicruridae: MY-SG
Share

General

Information is from dictionaries and other sources. Comments and corrections welcome. Hover over Green Lettering Green lettering at this site hides a tool tip with glosses, further explanations, etc. Hover cursor to reveal. to see additional information.

The drongos are ornithologically known as 卷尾 juǎn-wěi 'curl tails'. The Black Drongo, in particular, has a number of names in popular and historical usage.

Species names

› ABOUT THIS TABLE‹
SCIENTIFIC & ENGLISH
CHINESE
JAPANESE
OTHER
Dicrurus
Latin
English
Chinese (Taiwan)
Chinese (Mainland)
Other Ch
Japanese
Other J
Korean
Vietnamese
Dicrurus macrocercus
link to photo
Black drongo (大卷尾)
大卷尾
dà juǎn-wěi
'large curl-tail'
黑卷尾
(黑卷尾)
hēi juǎn-wěi
'black curl-tail'
(黑黎鸡)
黑黎雞
hēi lí jī
'black dark fowl'
(northern) (35)
(黑尾捲)
黑尾捲
hēi wěi-juǎn
'black tail-curl'
(southern) (35)
(笠鸠ping)
笠鳩ping
lì-jiū-píng
'bamboo-hat-pigeon-ping'
(35, from Materia Medica)
(黎鸟)
黎鳥
lí niǎo
'dark bird'
黑支箭
(黑支箭)
hēi zhī jiàn
'black split arrow'
(黑龙眼燕)
黑龍眼燕
hēi lóng yǎn yàn
'black dragon-eye swallow' (cf minivets)
(明叫鸟)
明叫鳥
míng-jiào niǎo
'light call bird'
オウチュウ
(烏秋)
ōchū
'drongo' (written 'crow autumn' or 'black autumn')
  검은바람까마귀
geomeun-baram-kkamagwi
'black wind-crow'
Chim Chèo bẻo
'drongo (bird)' (12, 34)
Dicrurus leucophaeus
link to photo
Ashy drongo (灰卷尾)
灰卷尾
huī juǎn-wěi
'grey curl-tail'
灰卷尾
(灰卷尾)
huī juǎn-wěi
'grey curl-tail'
(黑龙眼燕)
黑龍眼燕
hēi lóng yǎn yàn
'black dragon-eye swallow' (cf minivets)
ハイイロオウチュウ
(灰色烏秋)
hai-iro ōchū
'grey drongo'
  회색바람까마귀
hoe-saek-baram-kkamagwi
'grey-coloured wind-crow'
Chim Chèo bẻo xám
'grey drongo (bird)'
Dicrurus aeneus
link to photo
Bronzed drongo (小卷尾)
小卷尾
xiǎo juǎn-wěi
'small curl-tail'
古铜色卷尾
(古銅色卷尾)
gǔ-tóng sè juǎn-wěi
'old copper (=bronze) coloured curl-tail'
(铜色卷尾)
銅色卷尾
tóng-sè juǎn wěi
'copper-coloured curly-tailed' (35)
ヒメオウチュウ
(姫烏秋)
hime ōchū
'princess drongo'
    Chim Chèo bẻo rừng
'forest drongo (bird)'
Dicrurus hottentottus
link to photo
Hair-crested drongo
Spangled drongo
(发冠卷尾)
髮冠卷尾
fà guān juǎn-wěi
'hair-crested curl-tail'
发冠卷尾
(髮冠卷尾)
fà guān juǎn-wěi
'hair-crested curl-tail'
(卷尾燕)
卷尾燕
juǎn wěi yàn
'curly-tailed swallow'
(山黎鸡)
山黎雞
shān lí jī
'mountain dark fowl'
(northern) (35)
カンムリオウチュウ
(冠烏秋)
kanmuri ōchū
'crested drongo'
  바람까마귀
baram-kkamagwi
'wind-crow'
Chim Chèo bẻo bờm
'maned drongo (bird)'

中国鸟类分布名录 第二版 郑作新 科学出版社 北京 1976年
(Checklist of the Classification of Birds of China 2nd edition by Cheng Tso-Hsin, Science Press, Beijing 1976)

香港及華南鳥類(第六版)(翻譯成中文及重新修訂) 尹璉、費嘉倫、林超英 香港性徵特區政府新聞處政府印務局 1994年
Birds of Hong Kong and South China (6th edition, translated into Chinese and newly revised) by Clive Viney, Karen Phillipps, Lin Chaoying, Hong Kong Govt. Press 1994

Danh Lục Chim Việt Nam (In lần thứ hai) (Checklist of the Birds of Vietnam) Võ Quý, Nguyễn Cử, Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội 1999

Chim Việt Nam Nguyễn Cử, Lê Trọng Trải, Karen Phillipps; Nhà Xuất Bản Lao Động - Xã Hội, 2000

Danh Lục Các Loài Chim ở Việt Nam (Latinh, Việt, Pháp, Hán) Trần Văn Chánh 2008-2009

Chinese Birds (A Tentative List of Chinese Birds) 中國鳥類(中國鳥類目錄試編) N. Gist Gee, Lacy I. Moffett, G. D. Wilder (祁天錫, 慕維德, 萬卓志), Peiping, 1927 (reprinted 1948)