EMAIL email
Traditional Mongolian font from Mongolfont. Does not work in some environments and browsers.

Bucerotidae
犀鸟科
xī-niǎo kē

犀鳥科
xī-niǎo kē

サイチョウ科
saichō ka

코뿔새과
koppul-sae-gwa

Họ Hồng hoàng

Хирсшувууныхан
khirs-shuvuunikhaŋ

(Mongolian family name based the Mongolian name for the hornbills)
[ CONTENT FOLLOWS NAVIGATION / SITE SEARCH ]
Inter-Country
Bucerotidae: CN
Bucerotidae: VN
Bucerotidae: TH
Bucerotidae: MY-SG
Share

General

Information is from dictionaries and other sources. Pinyin reflects Mandarin pronunciation; for some dialect names, it is no more than a polite fiction. Korean glosses are tentative. Comments and corrections welcome. Hover over Green Lettering Green lettering at this site hides a tool tip with glosses, further explanations, etc. Hover cursor to reveal. to see additional information.

Known as 犀鸟 xī-niǎo 'rhinoceros-birds', the hornbills are found in the far south of China, mainly Yunnan.

Anorrhinus tickelli (Brown Hornbill) has two subspecies: A. tickelli tickelli (Tickell's brown hornbill) and A. tickelli austeni (Austen's brown hornbill). Zheng Guangmei's list of birds, presumably following Peters, divides them into two species, A. tickelli (Rusty-cheeked Hornbill) and A. austeni (Brown Hornbill), of which A. austeni is marked as occurring in China. The Chinese names are:

A. austeni : 白喉犀鸟 bái-hóu xī-niǎo 'white-throated rhinoceros-bird'.
A. tickelli : 锈颊犀鸟 xiù-jiá xī-niǎo 'rusty-cheeked rhinoceros-bird'.

Species names

› ABOUT THIS TABLE‹
SCIENTIFIC & ENGLISH
CHINESE
EAST
SOUTH
NORTH
Buceros
Latin
English
Chinese
Chinese (Taiwan)
Other Ch
Japanese
Korean
Vietnamese
Mongolian
Buceros bicornis
link to photolink to photo
Great hornbill
Great Indian hornbill
Great pied Hornbill
双角犀鸟
(雙角犀鳥)
shuāng-jiǎo xī-niǎo
'double horn rhinoceros-bird'
    オオサイチョウ
(大犀鳥)
ō saichō
'large rhinoceros-bird'
  Chim Hồng hoàng
'hornbill1 bird' (onomat.) (12, 13, 34)
 
Anthracoceros
Latin
English
Chinese
Chinese (Taiwan)
Other Ch
Japanese
Korean
Vietnamese
Mongolian
Anthracoceros albirostris
link to photo
›Taxonomy‹
East Asian pied Hornbill 冠斑犀鸟
(冠斑犀鳥)
guān bān xī-niǎo
'crested striped rhinoceros-bird' (1, 2, 3, 4)
斑犀鸟
(斑犀鳥)
bān xī-niǎo
'striped rhinoceros-bird' (5)
›Taxonomy‹
    キタカササギサイチョウ
(北鵲犀鳥)
kita kasasagi saichō
'northern magpie rhinoceros-bird'
  Anthracoceros malabaricus (12):
Chim Cao cát bụng trắng
'white-bellied hornbill2 bird' (12, 13)
Inner M:
Алаг хирс шувуу
ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠡᠷᠢᠰ ᠰᠢᠪᠠᠭᠣ
alag khirs-shuvuu
'motley rhinoceros-bird' (31)
Ptilolaemus
Latin
English
Chinese
Chinese (Taiwan)
Other Ch
Japanese
Korean
Vietnamese
Mongolian
Ptilolaemus austeni
Anorrhinus austeni
Anorrhinus tickelli
link to photo
Godwin Austen's Brown Hornbill
Austen's Brown Hornbill
White-throated brown hornbill
Brown-backed Hornbill
白喉犀鸟
(白喉犀鳥)
bái-hóu xī-niǎo
'white-throated rhinoceros-bird'
or
小盔犀鸟
(小盔犀鳥)
xiǎo-kuī xī-niǎo
'small-helmeted rhinoceros-bird' (alt in 1, 3, 5)
    アッサムサイチョウ
(アッサム犀鳥)
assamu saichō
'Assamese rhinoceros-bird'
  Chim Niệc nâu
'brown niệc bird'
 
Aceros
Latin
English
Chinese
Chinese (Taiwan)
Other Ch
Japanese
Korean
Vietnamese
Mongolian
Aceros nipalensis
link to photo
Rufous-necked Hornbill 棕颈犀鸟
(棕頸犀鳥)
zōng-jǐng xī-niǎo
'reddishbrown-necked rhinoceros-bird'
or
无盔犀鸟
(無盔犀鳥)
wú-kuī xī-niǎo
'no-helmeted rhinoceros-bird' (1, 3, 5)
    ナナミゾサイチョウ
(七溝犀鳥)
nana-mizo saichō
'seven-groove rhinoceros-bird'
  Chim Niệc cổ hung
'reddish-necked hornbill3 bird' (12, 13)
 
Rhyticeros
Latin
English
Chinese
Chinese (Taiwan)
Other Ch
Japanese
Korean
Vietnamese
Mongolian
Rhyticeros undulatus
Aceros undulatus
link to photo
Wreathed Hornbill 花冠皱盔犀鸟
(花冠皺盔犀鳥)
huā-guān zhòu-kuī xī-niǎo
'flower-crested creased-helmeted rhinoceros-bird'
    シワコブサイチョウ
(皺瘤犀鳥)
shiwa kobu saichō
'wrinkle-knobbed rhinoceros-bird'
  Aceros undulatus:
Chim Niệc mỏ vằn
'stripe-billed hornbill3 bird' (12, 13, 34)
 
Rhyticeros corrugatus
Aceros corrugatus
link to photo
Wrinkled Hornbill 皱盔犀鸟
(皺盔犀鳥)
zhòu-kuī xī-niǎo
'wrinkled-helmeted rhinoceros-bird' (1, 2, 3, 4)
    ズグロサイチョウ
(頭黒犀鳥)
zu-guro saichō
'black-headed rhinoceros-bird'
     

中国鸟类种和亚种分类名录大全(修订版) 郑作新 著 科学出版社 北京 2000年
A Complete Checklist of Species and Subspecies of the Chinese Birds (Revised Edition) by Cheng Tso-Hsin, Science Press, Beijing 2000

中国鸟类分类与分布名录 主编:郑光美 科学出版社 北京 2005年
A Checklist on the Classification and Distribution of the Birds of China Chief editor: Zheng Guangmei, Science Press, Beijing 2005

中国鸟类野外手册(中文版)约翰・马敬能、卡伦・菲利普斯,合作者:荷芬奇,翻译:卢和芬 湖南教育出版社 长沙 2000年
A Field Guide to the Birds of China (Chinese translation) by John MacKinnon, Karen Phillipps, in collaboration with He Fen-qi, translated by Lu Hefen, Hunan Jiaoyu Chubanshe (Hunan Educational Press) Changsha 2000

世界鸟类分类与分布名录 主编:郑光美 科学出版社 北京 2002年
A Checklist on the Classification and Distribution of the Birds of the World Chief editor: Zheng Guangmei, Science Press, Beijing 2002

世界鸟类名称(拉丁文、汉文、英文对照)第二版 郑作新等 科学出版社 北京 2002年
Birds of the World (Latin, Chinese and English Names) 2nd ed. by Cheng Tso-Hsin et al, Science Press, Beijing 2002

Danh Lục Chim Việt Nam (In lần thứ hai) (Checklist of the Birds of Vietnam) Võ Quý, Nguyễn Cử, Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội 1999

Chim Việt Nam Nguyễn Cử, Lê Trọng Trải, Karen Phillipps; Nhà Xuất Bản Lao Động - Xã Hội, 2000

汉蒙名词术语分类词典(自然科学部分) Mongolian (Cyrillic): Хятад Монгол нэр томъёоны зүйл хуваасан толь (байгалийн шинжлэх ухааны бүлэг) (Chinese-Mongolian classified terminological dictionary, natural sciences part) by 《汉蒙名词术语分类词典》编纂委员会 Mongolian (Cyrillic): "Хятад Монгол нэр томъёоны зүйл хуваасан толь" найруулах комисс (Chinese-Mongolian classified terminological dictionary editorial committee), Inner Mongolian People's Press, Hohhot 1990

Danh Lục Các Loài Chim ở Việt Nam (Latinh, Việt, Pháp, Hán) Trần Văn Chánh 2008-2009