EMAIL email

Nectariniidae
太陽鳥科
tàiyáng-niǎo kē

太阳鸟科
tàiyáng-niǎo kē

タイヨウチョウ科
taiyō-chō ka

태양새과
taeyang-sae-gwa

Họ Hút mật

[ CONTENT FOLLOWS NAVIGATION / SITE SEARCH ]
Inter-Country
Nectariniidae: CN
■ Nectariniidae: TW
Nectariniidae: VN
Nectariniidae: TH
Nectariniidae: MY-SG
Share

General

Information is from dictionaries and other sources. Comments and corrections welcome. Hover over Green Lettering Green lettering at this site hides a tool tip with glosses, further explanations, etc. Hover cursor to reveal. to see additional information.

The sunbirds are known as 太陽鳥 tàiyáng-niǎo 'sun-bird' in Chinese. The name is a direct translation of the English, unchanged since it was first suggested in Chinese Birds of 1927 (35).

Species names

› ABOUT THIS TABLE‹
SCIENTIFIC & ENGLISH
CHINESE
JAPANESE
OTHER
Aethopyga
Latin
English
Chinese (Taiwan)
Chinese (Mainland)
Other Ch
Japanese
Other J
Korean
Vietnamese
Aethopyga christinae
link to photo
Fork-tailed sunbird 叉尾太陽鳥
(叉尾太阳鸟)
chā-wěi tàiyáng-niǎo
'fork-tailed sun-bird'
(叉尾太陽鳥)
叉尾太阳鸟
chā-wěi tàiyáng-niǎo
'fork-tailed sun-bird'
(燕尾太阳鸟)
燕尾太陽鳥
yàn-wěi tàiyáng-niǎo
'swallow-tailed sun-bird' (35)
エンビタイヨウチョウ
(燕尾太陽鳥)
en-bi taiyō-chō
'swallow-tailed sun-bird'
    Chim Hút mật đuôi nhọn
'sharp-tailed nectar-sucking bird' (12, 13)

中国鸟类种和亚种分类名录大全(修订版) 郑作新 著 科学出版社 北京 2000年
A Complete Checklist of Species and Subspecies of the Chinese Birds (Revised Edition) by Cheng Tso-Hsin, Science Press, Beijing 2000

中国鸟类分类与分布名录 主编:郑光美 科学出版社 北京 2005年
A Checklist on the Classification and Distribution of the Birds of China Chief editor: Zheng Guangmei, Science Press, Beijing 2005

中国鸟类野外手册(中文版)约翰・马敬能、卡伦・菲利普斯,合作者:荷芬奇,翻译:卢和芬 湖南教育出版社 长沙 2000年
A Field Guide to the Birds of China (Chinese translation) by John MacKinnon, Karen Phillipps, in collaboration with He Fen-qi, translated by Lu Hefen, Hunan Jiaoyu Chubanshe (Hunan Educational Press) Changsha 2000

世界鸟类分类与分布名录 主编:郑光美 科学出版社 北京 2002年
A Checklist on the Classification and Distribution of the Birds of the World Chief editor: Zheng Guangmei, Science Press, Beijing 2002

世界鸟类名称(拉丁文、汉文、英文对照)第二版 郑作新等 科学出版社 北京 2002年
Birds of the World (Latin, Chinese and English Names) 2nd ed. by Cheng Tso-Hsin et al, Science Press, Beijing 2002

中国鸟类分布名录 第二版 郑作新 科学出版社 北京 1976年
(Checklist of the Classification of Birds of China 2nd edition by Cheng Tso-Hsin, Science Press, Beijing 1976)

香港及華南鳥類(第六版)(翻譯成中文及重新修訂) 尹璉、費嘉倫、林超英 香港性徵特區政府新聞處政府印務局 1994年
Birds of Hong Kong and South China (6th edition, translated into Chinese and newly revised) by Clive Viney, Karen Phillipps, Lin Chaoying, Hong Kong Govt. Press 1994

Danh Lục Chim Việt Nam (In lần thứ hai) (Checklist of the Birds of Vietnam) Võ Quý, Nguyễn Cử, Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, Hà Nội 1999

Chim Việt Nam Nguyễn Cử, Lê Trọng Trải, Karen Phillipps; Nhà Xuất Bản Lao Động - Xã Hội, 2000

Danh Lục Các Loài Chim ở Việt Nam (Latinh, Việt, Pháp, Hán) Trần Văn Chánh 2008-2009

Chinese Birds (A Tentative List of Chinese Birds) 中國鳥類(中國鳥類目錄試編) N. Gist Gee, Lacy I. Moffett, G. D. Wilder (祁天錫, 慕維德, 萬卓志), Peiping, 1927 (reprinted 1948)