Việt-Anh Tự-Điển Vietnamese English Dictionary 越英辭典

Việt-Anh Tự-Điển
Vietnamese English Dictionary
越英辭典

By:
Nguyễn-Văn-Không

Knowledge Publishing Co., Kowloon

(Preface by Nguyễn-Văn-Không dated 10 April 1984 in Saigon)