Vietnamese dialect dictionary

Từ Điển Đối Chiếu
Từ Địa Phương

Edited by Nguyễn Như Ý
Nhà Xuất Bản Giáo Dục 2001