Từ Điển Việt Hán 越汉辞典

Từ Điển Việt-Hán
越汉辞典
yuè-hàn cídiǎn
(Vietnamese-Chinese Dictionary)

Edited by:
Giáo sư Đinh Gia Khánh

Publisher:
Nhà Xuất Bản Giáo Dục

Hà Nội 1996 (Hanoi)

(Preface written July 1960 in Beijing)