Tư Điển Việt-Anh Vietnamese-English Dictionary

Tư Điển Việt-Anh
Vietnamese-English Dictionary
(in two volumes, volume 1 shown)

Edited by :
Bùi Phụng

Publisher:
Nhà Xuất Bản Thế Giới

2000