Từ Điển Tiểng Việt

Từ Điển Tiểng Việt
(Vietnamese Dictionary)

Edited by:
Edited by Hoàng Phê et al.

Publisher:
Nhà Xuất Bản Đà Nẵng
Trung Tâm Từ Điển Học

Hà Nội / Đà Nẵng 2000 (Hanoi and Danang)