The Oxford Modern English Dictionary Từ Điển Anh-Việt English-Vietnamese Dictionary

The Oxford Modern English Dictionary
Từ Điển Anh-Việt
English-Vietnamese Dictionary

Edited by :
Nguyển Sanh Phúc

Publisher:
Nhà Xuất Bản Đồng Nai
Biên Hòa, Đồng Nai Prov