Tư Điển Anh-Việt English-Vietnamese Dictionary

Tư Điển Anh-Việt
English-Vietnamese Dictionary

Edited by :
Viện Ngôn Ngữ Học

Publisher:
Nhà Xuất Bản Thế TP. Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh 1995 (Ho Chi Minh)