Đại từ điển Tiếng Việt

Đại từ điển Tiếng Việt
(Large Vietnamese Dictionary)

Edited by:
Nguyễn Như Ý

Publisher:
Nhà Xuất Bản Văn Hóa-Thông Tin

Hà Nội 1999 (Hanoi)